Międzyrzec Podlaski

Wiesław Kozaczuk Honorowym Obywatelem Gminy Międzyrzec Podlaski

Region Sob. 12.11.2022 11:44:24
12
lis 2022

11 listopada w Krzewicy, podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz wręczył tytuły honorowego obywatela gminy Międzyrzec i odznaki zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski. Rada Gminy Międzyrzec Honorowe obywatelstwo gminy nadała Wiesławowi Kozaczukowi mieszkańcowi Drelowa.

Relacja Sławomira KarczewskiegoWiesław Kozaczuk z Drelowa jest Prezesem Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim. Prywatnie mąż, ojciec, dziadek. Posiada wykształcenie wyższe w kierunku zarządzanie bankowością i finansami. Człowiek bardzo serdeczny, pomocny, zaangażowany w pracę zawodową i społeczną. Stanowisko Prezesa Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim objął w roku 2010. Od lat wspiera działania gminy Międzyrzec Podlaski na wielu płaszczyznach. Historycznie Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, który został założony w 1925 roku, związany jest z Gminą Międzyrzec Podlaski. Polska inteligencja i zamożniejsi rolnicy z okolicznych wiosek potrzebowali własnych form organizacyjnych na rozwój w dziedzinie kredytu, które z czasem gromadziłyby większy kapitał. W skład grona założycielskiego Banku wchodził Zygmunt Mierzejewski – dzierżawca majątku w Rogoźnicy. W pierwszym roku funkcjonowania Banku zaciągane były drobne pożyczki na doraźne potrzeby gospodarstw rolnych i drobnego rzemiosła. Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim jest jednostką przyjazną mieszkańcom gminy, którzy aktualnie licznie korzystają z usług banku. Liczba udziałowców Banku z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski stanowi około 1/5 wszystkich członków Banku w skali całego województwa lubelskiego. Realizując zapisy statutowe, Prezes Zarządu w imieniu Banku udziela wsparcia finansowego na rzecz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - w trosce o rozwój działalności społecznej oraz kulturalno-oświatowej na terenie działalności Banku, którego szczególnie istotną częścią są miejscowości wchodzące w skład Gminy Międzyrzec Podlaski.

W kręgu wspieranych w 2022 r. inicjatyw znalazły się w szczególności przedsięwzięcia organizowane przez:
-  Gminny Ośrodek Kultury, np. dożynki, inicjatywy ludowych zespołów śpiewaczych jak "Niedziela z folklorem w Rogoźnicy", "Jesienne spotkanie z piosenką w Tłuśćcu" czy "Jak to na wsi niegdyś bywało..." w Zaściankach, „Przegląd Pieśni Maryjnej” w Przychodach,
-  koła gospodyń wiejskich działające na terenie gminy, np. KGW w Berezie - zakup wyposażenia zaplecza kuchennego,
-  ochotnicze straże pożarne działające na terenie gminy, np. Jubileusz 100-lecia OSP w Kożuszkach, turniej "OSP Jelnica na sportowo", OSP w Krzewicy - Halowy Turniej sportowo-pożarniczy,
-  placówki oświatowe działające na terenie gminy, np. SP w Halasach (Gminny Dzień Rodziny), SP w Tuliłowie (konkurs plastyczno-graficzny "Mój pomnik Jan Paweł II"), SP Kożuszki (festyn z okazji Dnia dziecka),
-  kluby sportowe działające na terenie gminy, np. MKS ROGO w Rogoźnicy.
Ponadto podczas wczorajszej uroczystości zostało wręczonych 5 odznak honorowych Zasłużeni dla Gminy Międzyrzec Podlaski 2022

1. Antoni Chwedczuk - od ponad 25 lat pełni funkcję sołtysa we wsi Łuby. Aktywnie działa na rzecz swojej miejscowości, jak i całej gminy, czym zyskał szacunek i zaufanie mieszkańców swojej miejscowości oraz pozostałych sołtysów. Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną, chętnie uczestniczy w gminnych wydarzeniach. Pan Antoni jest jednym z inicjatorów budowy nowoczesnej świetlicy wiejskiej w Łubach, która służy mieszkańcom jako miejsce pielęgnowania pasji i integracji lokalnej. W latach ubiegłych wraz z mieszkańcami angażował się między innymi w budowę drogi biegnącą przez Łuby oraz budowę szkoły w sąsiednich Kożuszkach. Prywatnie Pan Antoni wraz z synem aktywnie angażuje się w prace w rolnictwie. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 10,6 ha zlokalizowane we wsi Łuby. Jako rolnik zajmuje się uprawą zbóż i ziemniaków, ale gospodarstwo ukierunkowane jest przede wszystkim na hodowlę bydła opasowego – około 10 sztuk rocznie. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane oraz spełnia wszelkie normy techniczne i sanitarne. Pan Antoni jest cenionym rolnikiem, odznaczonym w 2018 r. odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

2. Piotr Jeleszuk - jest rodowitym mieszkańcem Tłuśćca. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania funduszami unijnymi audytu energetycznego oraz OZE. Od 2011 r. samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne: powierzchnia własnych upraw Pana Piotra wynosi 15 ha, zaś 28 ha to dzierżawy. Gospodarstwo przejął od swoich rodziców, których wspierał w jego prowadzeniu. Gospodarstwo Pana Piotra specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz hodowli bydła opasowego. Dzięki m.in. wykorzystaniu funduszy unijnych, zostało w ostatnim okresie zmodernizowane i unowocześnione, co wydatnie podniosło efektywność produkcji. Pan Piotr to wieloletni aktywny członek OSP Tłuściec. Z jego inicjatywy w 2021 r. powołano Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuśćcu, którego został wiceprezesem. Dzięki jego zaangażowaniu, stałej gotowości i dyspozycyjności, w znacznym stopniu podniosła się sprawność jednostki OSP oraz zintensyfikowała współpraca z innymi organizacjami społecznymi wsi, np. ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Tłuściec czy Kołem Gospodyń Wiejskich. Jednocześnie wydatnie wspiera sołectwo pomagając w działaniach społecznych, gospodarczych i organizacyjnych. Pan Piotr, dzięki swojej otwartości i komunikatywności, potrafi skupić wokół siebie młodych, mobilizuje do działań społecznych stając się ich autentycznym liderem. Ponadto, cieszy się nieposzlakowaną opinią i uznaniem wśród mieszkańców, czego wyrazem było poparcie do Tytułu „Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski” przez Zebranie Wiejskie w dniu 22.08.2022 r.

3. Mirosława Michaluk rodowita mieszkanka Gminy Międzyrzec Podlaski. Pochodzi z Przychód, a w Sitnie mieszka od blisko 40 lat. Wdowa, mama 4 dzieci. Jest osobą aktywną społecznie i oddaną działalności na rzecz mieszkańców i dobra miejscowości oraz regionu. Funkcję sołtysa wsi Sitno objęła w 2015 roku – obecnie trwa jej druga kadencja na tym stanowisku. Dobra organizatorka, wraz z mieszkańcami sołectwa aktywnie angażowała się w organizację dożynek gminnych 2021 r. oraz dożynek powiatowych 2022 r. Nigdy nie odmawia pomocy przy działaniach na rzecz inicjatyw gminnych. Funkcje społeczne łączy z działalnością rolniczą. Prowadzi przy pomocy syna Tomasza gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowości Sitno o powierzchni 14 ha, z czego 6 ha stanowią lasy. Zajmuje się uprawą zbóż – głównie jest to pszenżyto ozime. W ramach swej aktywności zawodowej Pani Mirosława przez 25 lat przepracowała także w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim. Panią Mirosławę określić można jako osobę zawsze serdeczną, pomocną. Jej wielką umiejętnością jest dostrzeganie potrzeb społeczności, w której żyje, umiejętność współpracy oraz podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkańców.

4. Jerzy Sucharzewski - od ponad czterdziestu lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniczce. Jako strażak bierze czynny udział w uroczystościach gminnych i patriotycznych. Jest członkiem Rady Sołeckiej, a od ponad trzydziestu lat pełni funkcję zelatora kółka różańcowegow Rogoźniczce. Pan Jerzy chętnie i bezinteresownie działa na rzecz lokalnej społeczności i cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Aktywnie uczestniczył w staraniach o budowę kaplicyw Rogoźniczce i włożył wiele pracy w realizację tego działania. Pan Jerzy w sposób bezinteresowny, poświęcając swój własny czas wolny, troszczy się o miejsca ważne dla lokalnej społeczności Rogoźniczki: opiekuje się kaplicą p.w. Trójcy Świętej w Rogoźniczce, kapliczką Jezusa Frasobliwego, a także budynkiem remizy strażackiej. Pan Jerzy jest wzorem do naśladowania dla innych. Postawa Pana Jerzego, jako człowieka bardzo skromnego, o nieposzlakowanej opinii, w pełni wyczerpuje przesłanki przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski”.

5. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewicy
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej założona została w roku 1954. W pierwszych latach działalności powołano komitet budowy strażnicy oraz zakupiono działkę od Feliksa Panasiuka za pieniądze zebrane od strażaków i mieszkańców wsi Krzewica. Budowę zaczęto w roku 1961. Dwa lata później, w roku 1963, dzięki zaangażowaniu i pracy strażaków oraz mieszkańców wsi Krzewica, nastąpiło oficjalne otwarcie budynku remizy, którą sukcesywnie rozbudowywano. W roku 2014 jednostka OSP Krzewica została oficjalnie zarejestrowana jako stowarzyszenie. Druhowie doskonalili poziom swojego profesjonalizmu, by w roku 2019 - po spełnieniu odpowiednich wymogów - jednostka OSP Krzewica jako pierwsza w gm. Międzyrzec Podlaski została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka, będąc wpisaną do systemu KSRG, stale działa na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie gminy, tylko w 2021 r. uczestniczyła w 17 zdarzeniach.
W strukturach Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewicy są trzy drużyny pożarnicze: męska, kobieca i młodzieżowa. Kobieca Drużyna Pożarnicza została powołana w roku 2015, a inicjatorką była Anna Sidorczuk. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została powołana w roku 2012. Inicjatorami byli: Grzegorz Tymoszuk i Kamil Zaniewicz. Obie drużyny zajmują wiele czołowych miejsc w zawodach i turniejach na wszystkich szczeblach.
Obecnie jednostka liczy 102 członków. Członkowie OSP w Krzewicy prężnie działają we wszystkich dziedzinach pożarnictwa, a także udzielają się w życiu gminy. Dążą do krzewienia sportu wśród młodych druhów poprzez organizację spotkań, takich jak II Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, czy też zadanie podnoszące świadomość dzieci i młodzieży „Jestem bezpieczny umiem ratować”. Druhowie goszczą także w szkołach i przedszkolach, przybliżając ideę pracy strażaka oraz zachęcając dzieci i młodzież do wstąpienia do młodzieżowej drużyny pożarniczej.SK 
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.